Betanított parkgondozó tanfolyam szakmai és programkövetelménye

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított parkgondozó
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betanított parkgondozó
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma: SzPk-00115-15-20 0 06 1
Szakmai programkövetelmény
érvényességének kezdete 2015-08-13
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE : –
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A betanított parkgondozó kisebb-nagyobb csoportban együtt dolgozva szakmai irányítás mellett parkgondozási feladatokat végez. Ápolja, gondozza a zöldterületek (parkok, kertek) kiültetett növényeit. Dísznövények, gyep felhasználásával pázsitfelület, sziklakert, virágágy készítése és növény-összeültetés során segíti a szakember munkáját. Részt vesz a zöldterületek építményeinek, berendezéseinek karbantartási munkáiban. Munkavégzése során felügyelet mellett használja a parkgondozó tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket, egyszerű kisgépeket, berendezéseket, biztonsággal használja az egyszerű eszközöket.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
FEOR száma: 6115
Foglalkozás megnevezése:Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: Betanított parkgondozó
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 160
A képzés óraszáma maximum: 240
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása Megérti a parkgondozó munka során alkalmazott kézi eszközök, egyszerű kisgépek üzemeltetésének szabályait. Képes a parkgondozó munka eszközeit, rendeltetésszerűen, az egyszerű kisgépeket pedig irányítás mellett biztonságosan használni. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a gépek, eszközök biztonságtechnikai előírásainak betartását. Szakmai irányítás mellett felelősségteljesen használja a parkgondozó munka eszközeit, egyszerű kisgépeit. Ismeri a parkgondozó munka során alkalmazott kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, kasza, gereblye, stb.) felhasználói szintű karbantartási feladatait. Képes elvégezni a kézi eszközök (ásó, kapa, sarló, kasza, gereblye, stb.) felhasználói szintű karbantartását. A karbantartási feladatai ellátása során törekszik a pontos, precíz, biztonságos munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett elvégzi az eszközök felhasználói szintű karbantartását. Ismeri a talajelőkészítés eszközeit, munkafázisait Részt vesz a talajelőkészítési munkákban. A szakmai irányító
elvárásai szerint végzi a talaj előkészítését, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett vesz részt a talaj előkészítésében. Megérti a növények kiültetésének,  összeültetésének munkafázisait. Részt vesz a növényültetési munkákban. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a növényültetési feladatokat, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett vesz részt a növényültetési feladatokban. Ismeri a gyomnövény fogalmát, a mechanikus gyomirtás technikáit. Részt vesz a mechanikus gyomirtási tevékenységben. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a gyomirtást, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett vesz részt a mechanikai gyomirtási feladatokban. Ismeri a fűfelületek ápolásának,
fenntartásának módjait. Részt vesz a fűfelületek gondozásában, ápolásában. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a fűfelületek gondozását, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett vesz részt a fűfelületek gondozásában. Ismeri az öntözési feladatokat, az öntözőrendszerek üzemeltetésének szabályait. Részt vesz az öntözésben, a különböző öntözőrendszerek üzemeltetésében. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi az öntözési feladatokat, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett vesz részt az öntözési feladatokban. Ismeri az elburjánzott terület tisztításának, rendbetételének feladatait. Képes az elburjánzott területeket rendbe tenni. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi az elburjánzott területek rendbetételét, törekedve a minőségi munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, másokkal együttműködve vesz részt az elburjánzott terület rendbetételében. Ismeri a sziklakertek általános ápolási feladatait.
Képes ellátni a sziklakertek általános ápolási, gondozási feladatait. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a sziklakertek gondozását, törekedve a minőségi munkavégzésre Szakmai irányítás mellett részt vesz a sziklakertek gondozásában. Ismeri a parkok, kertek építményeinek, felszereléseinek állapot megóvási, karbantartási alapműveleteit. Képes alapvető karbantartói feladatokat elvégezni a parkokban, kertekben elhelyezett építményeken, felszereléseken. Elkötelezett a parkok állapotának, esztétikai arculatának megőrzése iránt. Önállóan felismeri a parkokban keletkezett hibákat. Ismeri a parkok, kertek
építményeinek, felszereléseinek állapot megóvási, karbantartási alapműveleteit. Képes a parkokban, kertekben elvégezni az alapvető karbantartói feladatokat. A szakmai irányító elvárásai szerint végzi a parkok építményeinek, berendezéseinek
karbantartását, törekedve a biztonságos és minőségi munkavégzésre Szakmai irányítás mellett, másokkal együttműködve vesz részt a parkok építményeinek, berendezéseinek karbantartásában. Ismeri a parkgondozó tevékenység alapvető munka-, tűz- és
környezetvédelmi előírásait. Képes a parkgondozó tevékenységhez kapcsolódó munka-, tűz és környezetvédelmi előírások betartására. Magára nézve kötelezőnek fogadja el a munkájára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartását. Felelősséget vállal a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásáért. Ismeri az elsősegélynyújtás
alapvető szabályait. Tudja, hogy baleset esetén kihez forduljon Alapesetekben képes elsősegélyt nyújtani. Baleset esetén szakszerű elsősegély nyújtásra törekszik. Önállóan képes elsősegélyt nyújtani. Ismeri a csoportos együttműködés jelentőségét, a csoportmunka szabályait. Képes a hatékony csoportos munkavégzésre. Törekszik a csoportmunkára és az együttműködésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi feladatát. A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája A parképítéssel, fenntartással foglalkozó munkáltatók, településüzemeltetési társaságok igénylik azokat a munkavállalókat, akik a zöldfelületeket, parkokat, közterületeket szakmai felügyelet mellett képesek gondozni. A képzésbe azok a felnőttek is bevonhatók, akik nem rendelkeznek alapfokú iskolai végzettséggel, a képzés elvégzésével képessé válnak értékteremtő munka végzésére. A betanított parkgondozó képzés olyan gyakorlatorientált szakmai program, amely szem előtt tartja a parképítő, fenntartó munkáltatóknak, településüzemeltetési társaságoknak a munkavállalók szakmai ismereteivel szemben támasztott igényeit. A résztvevők a gyakorlatorientált képzésen szerzett szakmai ismereteik segítségével képessé válnak a munkavállalásra, az általános munkaadói elvárások teljesítésére.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A betanított parkgondozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A betanított parkgondozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Betanított parkgondozó tanfolyam szakmai és programkövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.